Köylü Ekonomisi

  Dünya Ekonomisi

Köylü ekonomisi terimi, belirli tanımlanmış özelliklere sahip kırsal ekonomik faaliyet biçimlerini ifade eder. İlk özellik, temel üretim biriminin hane halkı olmasıdır; bu nedenle hane halkının demografik bileşimi, hacminin hacmini, hane halkı tarafından tüketilen hasılanın yüzdesini ve dolayısıyla yatırım ya da tasarruf için kullanılacak net kalan miktarın belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. İkincisi, hane halkı gelirinin çoğunluğu tarımsal üretimden elde edilir, yani hane halkı kendi emeğine bağımlıdır. Üçüncüsü, hane halkı hayatta kalmak için tarımsal üretime bağlı olduğundan, köylü hanelerin muhafazakar ve hayatta kalmalarını tehdit edecek değişikliklere karşı dirençli oldukları varsayılmıştır. Özellikle, “ahlaki ekonomisi” denilen bir düşünce okulu ortaya çıkmıştır, köylü hane halklarının tarımın ticarileştirilmesine direneceğini, çünkü değerlerini ve inançlarını – ahlaki ekonomilerini – piyasa ilkelerinin ihlal ettiğini ve köylerdeki kişisel organizasyonlar arasındaki etkileşimin piyasa tarafından kişisel olmayan işlemlerle değiştirmeye çalıştıklarını ileri sürmektedir.

Belki de köylü ekonomisinin en büyük teorisyeni, 1888’den 1939’a kadar yaşayan Alexander Chayanov adında bir Rus ekonomistiydi. Chayanov, Rusya dışındaki köylü ekonomileri için başvuruda bulunan bir köylü ekonomisi teorisi öneren Köylü Çiftliği Örgütü adlı bir kitap yayınladı. Klasik ekonomi yasalarının köylü ekonomisine uymadığını savundu; diğer bir deyişle, bir hanede üretim, kâr güdüsüne veya üretim araçlarının mülkiyetine değil, hane halkı tarafından tüketici ve işçi olarak yapılan hesaplamalara dayanıyordu. Modern terminolojiye göre, aile maximun kardan memnundur.

Chayanov’a göre, köylü ekonomisini anlamak için temel ilke işçi ve tüketici olarak hane halkı üyesi arasındaki dengeyi anlamak gerekir. Köylü haneleri ve üyeleri çalıştıkları saati artırabilir veya daha yoğun çalışabilir veya bazen her ikisini birden yapabilirler. Hanehalkı tarafından daha fazla çalışıp çalışmama konusunda yapılan hesaplama, hayatta kalmak için ne kadar üretime ihtiyaç duyulduğu (tüketim) ve ailenin üretim potansiyelini arttırmak için ne kadar yatırım yapılması gerektiğine ilişkin öznel tahminlere dayanır. Bu tahminler, tarım işçiliğinin cazibesizliğine karşı dengelenmiştir. Hane halkı, üretim artışları ile artan iş yükünün hoşgörüsüzlüğü arasında bir dengeye ulaşmaya çalışır. Kısacası, hane halkı üretim artışının olumsuz yönlerinden de olsa, emeğin artmasının ağır bastığı sürece üretimini artırır. Köylü ekonomisindeki bu emek üretimi ilkesi Chayanov’un, Sovyet Birliğinin o dönemde resmi politikası gereği, büyük kolektif çiftlikleri zorladığı bir dönemde, tarımsal üretim biriminin en uygun büyüklüğünün üretim sektörüne göre değiştiğini savunmasına yol açmıştır. Bu savunduğu fikrin ideolojik olarak uyuşamayan tarafları üzerinde ortaya çıkan anlaşmazlık sonucunda Chayanov 1930’da tutuklandı ve 1939’da idam edilmiştir.

Print Friendly, PDF & Email