Bankacılık Rasyolarında Kullanılan Formüller

  Bankacılık ve Finans

Sermaye Yeterliliği Oranı (Özkaynaklar / (Toplam Risk Ağırlıklı Tutarlar)*100) = “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” kapsamındaki Dipnotların “Mali Bünye” ile ilgili bölümünde hesaplanan ve kamuya açıklanan “Sermaye Yeterliliği Oranı”.

Finansal Varlıklar (net) = Nakit ve Nakit Benzerleri + Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan Finansal Varlıklar + Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar + İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar + Türev Finansal Varlıklar + TFRS 9 Uygulayan bankalar için “Donuk Finansal varlıklar – Beklenen Zarar Karşılıları”

Toplam Krediler = Krediler + Kiralama İşlemlerinden ve Alacaklar + Faktoring Alacakları + Donuk Alacaklar – Özel Karşılıklar (veya TFRS 9 Uygulayan bankalar için “Beklenen Zarar Karşılıkları”)

Duran Varlıklar = Ortaklık Yatırımları + Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) + Maddi Duran Varlıklar (net) + Maddi Olmayan Duran Varlıklar + Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Net Bilanço Pozisyonu = “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” kapsamındaki Dipnotların “Mali Bünye” ile ilgili bölümündeki “Kur Riskine İlişkin Bilgiler” tablosuna göre faydalanılacaktır.

Net Nazım Hesap Pozisyonu = “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” kapsamındaki Dipnotların “Mali Bünye” ile ilgili bölümündeki “Kur Riskine İlişkin Bilgiler” tablosuna ilişkin bilgiler kullanılacaktır.

Tüketici Kredileri = “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” kapsamındaki Dipnotların “Aktifler” ile ilgili bölümündeki “Toplam Tüketici Kredileri, Bireysel Kredi Kartları, Personel Kredileri ve Personel Kredi Kartları” tablosu toplamı kullanılmaktadır.

Likit Varlıklar = Nakit ve Nakit Benzerleri (Nakit Değerler ve Merkez Bankası + Bankalar + Para Piyasalarından Alacaklar)

Kısa Vadeli Yükümlülükler = “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” kapsamındaki Dipnotların “Mali Bünye” ile ilgili bölümündeki Likidite Riski tablosundan “Vadesiz” ve “1 Aya Kadarki” bilgilerine göre düzenlenmektedir.

Ortalama Aktif Karlılığı = Son 4 döneme ait tekil Net Kar(Zarar) toplamı (Yıl sonları için Aralık sonu Net Kar(Zarar) rakamı / Son 4 döneme ait “Toplam Aktifler” kalemlerinin aritmetik ortalaması

Ortalama Özkaynak Karlılığı = Son 4 döneme ait tekil Net Kar(Zarar) toplamı (Yıl sonları için Aralık sonu Net Kar(Zarar) rakamı / Son 4 döneme ait “Özkaynaklar” kalemlerinin aritmetik ortalaması

Karşılık Sonrası Net Faiz Geliri = Net Faiz Geliri/Gideri – Kredi Karşılıkları – TFRS 9 Uygulayan bankalar için “Beklenen Zarar Karşılıkları”

Faiz Dışı Gelirler (net) = Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri + Temettü Gelirleri + Ticari Kar/Zarar + Diğer Faaliyet Gelirler

Print Friendly, PDF & Email